"Europejskie kształcenie zawodowe w przemyskim Elektroniku" to tytuł projektu realizowanego w naszej szkole w latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021.

Jego celem było:

Bezpośrednimi uczestnikami projektu było 82 uczniów naszego technikum z pięciu klas, które w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 realizowały obowiązkową praktykę zawodową. Pośrednimi uczestnikami jest cała społeczność szkolna i środowisko lokalne. Rekrutacja uczestników odbyła się na podstawie jasnych i czytelnych zasad regulaminu rekrutacji, który stosujemy już z powodzeniem w naszej szkole od lat i co roku udoskonalamy. W czasie realizacji tego projektu bardzo przydały się tzw. listy rezerwowe, z których korzystaliśmy wysyłając w czerwcu 2021 r. absolwentów dwóch klas za zaległe - z powodu pandemii – staże.

Uczniowie z dwóch klasy geodezyjnych (2 x 16 osób) wyjechali na staż do Hiszpanii, gdzie szkoliły się w zakresie fotogrametrii, czyli techniki wykorzystującej do tworzenia map zdjęć terenu wykonywanych np. przy pomocy dronów. Stażyści praktykowali w Maladze i Sewilli i zdobyli tam nowe, unikalne w naszym regionie umiejętności zawodowe. Druga grupa wyjechała jednam z ponad rocznym opóźnieniem, którego powodem była niepewność związana z okresem pandemii i zaprzestanie przez nasza szkołę realizacji wyjazdów. Jednakże wiosna 2021 roku nadarzyła się sprzyjająca okazja do tego, by zrealizować i ten wyjazd.

W włoskim mieście Turyn, centrum kształcenia zawodowego Tellus Italy miała się szkolić grupa 18 teleinformatyków. Ostatecznie miejscem ich pobytu i stażu było Rimini, a praktykę zorganizowała firma Sistema Turismo srl. Praktyka polegała na szkoleniu z wykonywaniu zadań z zakresu projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych oraz zarządzania sieciami teleinformatycznymi. Dodatkowo zapoznają się z podstawami programowania i robotyki.

Kolejne dwie grupy miały odbyć swój staż w Bułgarii u naszego nowego partnera z Europy Środkowej. Miało to być 16 uczniów z profilu technik elektronik i 16 z profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Praktyki zaplanowane zostały w nowym dla nas miejscu, w Sofii w zakładach zajmujących się naprawą i serwisowaniem urządzeń z odpowiedniej branży. Z uwagi jednak na okres pandemii i trwający lockdown do Bułgarii wyjechała tylko jedna grupa, elektronicy. Warto wspomnieć, że ze względu na warunki naturalne panujące w Bułgarii, energetyka odnawialna jest tam zdecydowanie szerzej stosowana niż w Polsce.

Druga, po ponad rocznym zawieszeniu przez nasza szkołę wyjazdów, zrealizowała swoje praktyki w Zagrzebiu wiosną 2021 roku, już jako absolwenci, co było dla nas wszystkich nowym doświadczeniem i wyzwaniem. Uczniowie odbywali szkolenie stacjonarne oraz zwiedzali bardzo dużo miejsc związanych z produkcją energii odnawialnej – farmy wiatrowe, hydroelektrownie czy farmy fotowoltaiczne.

Projekt stworzył wszystkim uczestnikom możliwość zdobycia cennego, często unikalnego w regionie doświadczenia zawodowego. Uczniowie porównywali europejskie rozwiązania branżowe ze stosowanymi w Polsce i zweryfikowali swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym. Jak wynika z analizy indywidualnych raportów uczestników, wzmocnili kompetencje językowe, poprawili umiejętność komunikacji i znajomość słownictwa branżowego.

Wypracowane przez nich materiały będą wykorzystywane w procesie kształcenia i znajdą odzwierciedlenie w programach nauczania.

Każdy z uczestników otrzymał dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte umiejętności zawodowe, językowe i społeczne.

W ramach wszystkich wyjazdów młodzież miała zagwarantowany transport międzynarodowy, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pełną opiekę pedagogiczną nauczycieli ze szkoły (nauczyciel odpowiedniego zawodu i nauczyciel angielskiego) oraz pracowników organizacji przyjmujących. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w zajęciach przygotowujących ich do odbycia stażu z sukcesem. Zorganizowano dla nich kursy z języka angielskiego i warsztaty psychologiczne. Dodatkowo wszystkie grupy uczniów odbyły szkolenie językowe z języka kraju goszczącego, gdzie poznali podstawowe słówka i zwroty ułatwiające komunikację. Uzyskali też podstawowe informacje na temat kultury, tradycji, zwyczajów oraz gospodarki państwa, do którego wyjeżdżają. Na przedwyjazdowych spotkaniach omówione były zasady realizacji stażu, program i regulamin praktyk, prawa i obowiązki, zasady bezpieczeństwa podczas podróży i pobytu oraz różnice kulturowe. Uczniów wyposażono w koszulki z nadrukami promującymi kierunek kształcenia, nasza szkołę oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego odbywało się jego finansowanie na zasadach programów Erasmus Plus. Zadaniem uczniów w czasie trwania i po powrocie mało być upowszechnianie rezultatów projektu na specjalnie założonych kontach na Facebooku, stronie internetowej projektu, poprzez prezentacje i filmiki – w tym dla klas młodszych i dla odwiedzających nas klas ze szkół podstawowych, wystawy zdjęć, spotkania oraz wywiady w lokalnymi mediami. Na zakończenie projektu miała zostać zorganizowana konferencja upowszechniająca dla przedstawiciele władz miasta, szkół zawodowych, lokalnych przedsiębiorców oraz uczniów i rodziców. Z uwagi na przedłużający się okres pandemii i różne ograniczenia zrezygnowano z tej formy działania na rzecz spotkań w mniejszym gronie – z poszczególnymi klasami oraz klasami i nauczycielami ze szkół podstawowych.

Projekt przyniósł bardzo dużo korzyści uczniom, nauczycielom oraz całej społeczności szkolnej i lokalnej. Z pewnością uczestnicy projektu dysponując europejskim specjalistycznym doświadczenie zawodowym będą odważnie i z sukcesem kroczyć w przyszłość, a europejski wymiar kształcenia w szkole nabierze pełniejszego obrazu.